Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις για τη στελέχωση της MOYSA

16/3/2015

O Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) στο πλαίσιο ίδρυσης Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA) με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Αρχιμουσικού Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΜΜΘ (MOYSA)
2. Βοηθού Αρχιμουσικού Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΜΜΘ (MOYSA)
3. Φροντιστή Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA)

Η διάρκεια των παραπάνω συνεργασιών, για τις οποίες θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, είναι πέντε μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα απιτούμενα προσόντα και την περιγραφή του αντικειμένου συνεργασίας στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ (www.tch.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 26.3.2015, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικτικό των προσόντων τους.

Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη: "Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ (MOYSA)" που θα αποσταλεί με courier ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 26.3.2015 (αποδεικτικό παραλαβής ή σφραγίδα ταχυδρομείου αντίστοιχα), στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου και Παραλία, Τ.Κ. 546 46 Θεσσαλονίκη


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΜΘ
Αλέξανδρος Μπακατσέλος

Επιστροφή