Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις για τη στελέχωση της MOYSA 2016

24/12/2015

O Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) στο πλαίσιο λειτουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA) με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ακόλουθες ειδικότητες:
 
1. Βοηθού Αρχιμουσικού Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ΜΜΘ (MOYSA)
2. Φροντιστή Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (MOYSA)
 
Η διάρκεια των παραπάνω συνεργασιών, για τις οποίες θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, είναι ένδεκα μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα απαιτούμενα προσόντα και την περιγραφή του αντικειμένου συνεργασίας στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ (www.tch.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 05.01.2016 επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικτικό των προσόντων τους.
Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη: "Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ (MOYSA)" που θα αποσταλεί με courier ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 05.01.2016 (αποδεικτικό παραλαβής ή σφραγίδα ταχυδρομείου αντίστοιχα), στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου και Παραλία, Τ.Κ. 546 46 Θεσσαλονίκη
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΜΘ
Αλέξανδρος Μπακατσέλος

 

Επιστροφή